അൽപ്പം പരിപ്പും ബീറ്റ് റൂട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ കിടിലം സാധനം ഉണ്ടാക്കാം !! തിക...