കിടിലോകിടിലം 🐓🐓 ഗോതബ്ബ് പൊടിയിൽ ചിക്കൻ നിറച്ചാലോ ???