ഒരു കപ്പ് ചോറ് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കൂ ഒരിക്കലുംചിന്തിക്കത്ത രുചി...