മച്ചാനെ ഇതിനകത്ത്‌ ഉള്ളത് സ്വർണ്ണമോ ??? What Is Inside of SD Card ?