ഇഡലി തട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിനോക്കു !!!അടിപൊളിയാ ??? SUPER ORANGE ...