ഒരു പഴ൦ ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു നോക്കൂ !!!അടിപൊളിയാണ് !!!! Super Banan...