തേങ്ങയില്ലാതെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി! വായിൽ വെള്ളമൂറും ഉഗ്രൻ ചമ്മന്തി !!! Coco...