ഇതുകേട്ടിയാൽ ഇനി കൊതുക് പറപറക്കുo || ഇനി കൊതുക് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല !!! Mo...