കറുമുറാ കടിക്കാൻ വെണ്ടക്കാ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കു | സൂപ്പർ ആണ് | CRISPY LADY ...