ഈ റോസ്‌റ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കിക്കാണില്ല !!! വേഗം ട്രൈ ചെയ്തോളു ! അ...