നിങ്ങൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കാറുണ്ടോ ???ചുണ്ടിന് നിറം കൂട്ടണോ ???ഇതുപോലെ ചെയ്തു...