ഉഗ്രൻ ശർല്ലാസ് (ചർല്ലാസ് )സാലഡ് !! ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയേ !! കിടിലം ആണ് || ...