ഇത് സംഭവം വേറെയാണ് ?? നിലക്കടലായും മുട്ടയും ഉണ്ടെങ്കിൽ കിടിലം സാധനം ഉണ്ട...