.ഇതടിച്ചാൽ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ എഴുന്നേക്കു 😜😜 HAPSBURG ABSINTHE Extra Strong 90% Vol

ഇതടിച്ചാൽ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ എഴുന്നേക്കു 😜😜 HAPSBURG ABSINTHE Extra Strong 90% Vol