അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഉഗ്രൻ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം||കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടമാകും Kerala Tea Snacks

അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഉഗ്രൻ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം||കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടമാകും Kerala Tea Snacks