പനി,ജലദോഷം,തൊണ്ടവേദാന എന്നിവയില്‍ ന്നിന്നു രക്ഷപെടാന്‍ ഇതാ ഒരു ഉഗ്രന്‍ ആ...

പനി,ജലദോഷം,തൊണ്ടവേദാന എന്നിവയില്‍ ന്നിന്നു രക്ഷപെടാന്‍ ഇതാ ഒരു ഉഗ്രന്‍ ആയുര്‍വേദ ഗുളിക||