കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസ്‌ജെൻ്റർ വിവാഹം ആഘോഷമാക്കി ട്രാൻസ്‌ജെൻ്ററുകൾ Tr...

കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസ്‌ജെൻ്റർ വിവാഹം  ആഘോഷമാക്കി ട്രാൻസ്‌ജെൻ്ററുകൾ -   Transgender Marriage In Kerala